עבור שירותים נוספים או שירותים בהתאמה אישית - הזמינו כאן

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות באתר

תנאי שימוש   באתר – www.youhoo.co.il

 

 1. כללי

 

 1. תנאי שימוש אלו חלים על השימוש באתר www.youhoo.co.il, שכתובתו האלקטרונית לצרכי יצירת קשר היא: support@youhoo.co.il (להלן "האתר" ו- "אנו").

 

 1. השימוש באתר וכל הנלווה לו לרבות ביצוע רכישות שירותינו כפוף לתנאים המנויים מטה. אנא קרא בעיון תנאים אלו. אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאים אלו, הנך נדרש/ת שלא לעשות שימוש באתר. שימושך באתר, ייחשב על כן, להסכמה לתנאים אלו ולמדיניות הפרטיות המופיעה באתר.

 

 1. אם אינך בגיל חוקי, המאפשר לך להתחייב ולקבל תנאים אלו, אל תשתמש/י באתר זה. אם יסתבר לנו, כי אינך בגיל חוקי מתאים כאמור, אנו שומרים לעצמנו האפשרות למנוע ממך שימוש באתר או בחלקיו. 

 

 1. הנך מתחייב/ת, כי ככל שאת/ה מוסר/ת לנו או לכל גורם אחר במסגרת האתר פרטים אודות עצמך או אחרים, הרי שפרטים אלו נכונים, מדויקים ומלאים.

 

 1. אנו שומרים לעצמנו הזכות לשנות את האתר, את המחירים והתנאים המסחריים המופיעים בו, לעצבו מחדש, להוסיף או לגרוע ממנו.

 

 1. אנו רשאים מעת לעת לשנות תנאים אלו ואת מדיניות הפרטיות שלנו, אנא בדוק את התנאים ומדיניות הפרטיות באופן מתמיד.

 

 1. מובהר, כי כל הרכישות שתתבצענה באמצעות אתר זה כפופות לתנאים אלו.

 

 1. מטעמי נוחיות לשון התנאים היא בלשון זכר, והיא מיועדת לנשים וגברים כאחד. 1. מהות האתר וכללי השירות

 

 1. אתר זה מאפשר לך להזמין שירותים מגוונים ביחס לרשתות חברתיות כפי המפורט באתר.

 

 1. איננו פועלים בשם הרשתות החברתיות או בשיתוף פעולה עימן.

 

 1. האתר שומר לעצמו את הזכות לסרב או לקבל להזמנת שירות כלשהו, לרבות כאשר מדובר בהזמנה פרטנית.

 

 1. האתר מיועד לשימושם של עסקים בלבד.

 

 1. השירותים מבוססים בעיקרם על שימוש בספקים שהם צדדים שלישיים.

 

 1. באחריות הלקוח לודא את תאימות הזמנת השירותים לכללים הנקבעים על ידי מנהלי הרשתות החברתיות. אנו איננו נוטלים כל אחריות ביחס להשפעת הזמנת השירותים על חשבון הלקוח ברשתות החברתית, (להלן – "החשבון").

 

 1. על הלקוח להפעיל את חשבונו בהתאם לכללים שנקבעים על ידי הרשתות החברותיות ולפי הדינים החלים על הפעלת חשבון זה בפרט בתחום דיני הקניין הרוחני, לשון הרע ותכני תועבה, וכן עליו להיות נקי מכל תביעה של צד שלישי.

 

 1. ללקוח ידוע, כי היקף התוצרים המוזמן על ידי הלקוח עלול להצטמצם הן מפאת התנהלות הגולשים והן מכח פעולות המבוצעות על ידי מנהלי הרשתות החברתיות עצמן – ולא תהא לך לא כל טענה כלפינו בשל כך.

 

 1. ללקוח ידוע כי שינויים מהותיים באופי התכנים המופיעים בחשבונו עלול להביל לירידה בתוצרים המוזמנים מעימנו ובאיכות ביצוע שירותינו, והוא מתחייב שלא לבצע שינויים אלו במהלך ביצוע השירותים ובסמוך לאחר סיומם.

 

 1. לקוח מסכים ומודע לכך כי יתכן שהיקף התוצרים שהזמין עשוי להיות בסופו של דבר רחב מכפי שהוזמן.

 

 1. לשם ביצוע השירותים החשבון ברשת החברתית חייב להיות נגיש לקהל הרחב לצרכי ביצוע התוצרים שהזמין.

 

 1. ללקוח ידוע כי רשתות חברתיות עלולות לסגור חשבונות או להשעותם ולא תהא לו כל דרישה כלפינו ככל שכך יתרחש.

 

 1. השירות לרוב מתחיל להתבצע תוך 24 שעות בימי עבודה, אולם עשויים להתרחש עיכובים  ואנו נעשה מאמץ מסחרי סביר להודיעך בדבר.

 

 1. זמני הביצוע להשלמת התוצרים הם משוערים בלבד.

 

 1. אין כל הבטחה כי הגולשים יסמנו דבר מה בחשבון ינהלו אינטראקציות עם החשבון או שפרטיהם יהיו חשופים לך או כי הם נושאים פרטים נוספים. אין לנו כל אחריות ביחס להתנהלותם של גולשים אלו.

 

 1. באחריותך למלא את הפרטים המדוייקים בהזמנתך וביחוד את פרטי החשבון. 1. כשרות לביצוע רכישה באתר

 

 1. על מנת לבצע הזמנה באתר עליך לעמוד בתנאים הבאים:

 

 1. עליך להיות מעל גיל 18, ובעל כשרות משפטית כדי לבצע את הרכישה ולהשתמש בשירותים אותם מספק האתר.

 

 1. אם אתה פועל בשם אישיות משפטית אחרת, הינך מצהיר כי הינך מוסמך לחייב את אותה אישיות משפטית בביצוע הרכישות, אחרת תחשב כמי שאחראי באופן אישי לכל המחויבויות הנוגעות לרכישה ולשימוש באתר זה. 

 

 1. על מנת לרכוש את השירותים הקיימים באתר, עליך להיות בעל כרטיס אשראי תקף או בעל חשבון באמצעי תשלום אחרים ככל שיתקיימו באתר, (להלן – ספק שירותי האשראי), ובעל מסגרת אשראי מספקת לצורך התשלום בגין המוצרים שהינך רוכש מעימנו.

 

 1. לא אסרנו עליך להשתמש באתר.

 

 1. עליך למסור לנו פרטים מעודכנים, מלאים ומדויקים בהתאם למתבקש בתהליכי רכישת השירותים באתר והתשלום בגינם, לרבות: שמך כפי שהוא מופיע  אצל ספק האשראי, מספר כרטיס האשראי שלך, סוג אמצעי התשלום, תאריך תפוגה, מספרי הפעלה או קודים הנדרשים לשם ביצוע החיוב וכתובתך.

 

 1. אתה רוכש את השירותים לצרכי שימוש עצמי ולא לצרכי מכירה חוזרת או לשם רשות של אחר בהם.

 

 1. השירותים מתבקשים לעניין חשבון אמיתי, פעיל ונגיש לכלל הציבור, אשר הינו תחת שימך ושהינך מורשה לנהל אותו.

 

 1. הרכישה

 

 1. כל המחירים באתר נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ.

 

 1. כאשר הינך ממלא טופס הזמנה באתר, הינך מציע לנו הצעה בלתי חוזרת לשם רכישה של השירותים  כמופיע בהזמנה בהתאם למחירים וליתר התנאים המופיעים בה ובתנאי שימוש אלו, לרבות תשלום מע"מ.

 

 1. הזמנתך זו כפופה לאישור שלנו, ואנו רשאים לבטלה מכל סיבה שנראה לנכון. אנו שומרים לעצמנו הזכות שלא לאשר באמצעות האתר עסקות אלא להתנותן לפי שיקול דעתנו במפגש עם הלקוח, חתימה על טפסי הזמנה בדרך אחרת או ביצוע עסקה טלפונית או בכל תנאי אחר.

 

 1. עם קבלת הזמנתך, אנו נהיה רשאים לחייב את חשבונך אצל ספק שירותי האשראי בסכום הרכישה. מועד ואופן החיוב הסופי על ידי ספק שירותי האשראי הוא בהתאם ליחסים בינך לבין ספק זה. אנו נבקש מספק שירותי האשראי לזכות את חשבוננו במחיר הרכישה באופן מיידי.

 

 1. התשלום יבוצע באמצעות ספק שירותי האשראי שהוזן בהזמנה בכפוף לכך שקיים עימו ממשק באתר.

 

 1. ככל שספק שירותי האשראי לא אישר את ביצוע החיוב לטובתנו באופן מיידי, אנו רשאים לבטל את הזמנתך. אם לא הצלחת לבצע את הרכישה דרך האתר, הינך מוזמן לצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות שלנו, אולם זכור, איננו מתחילים בתהליך ביצוע ההזמנה בטרם הושלמה הרכישה, אלא אם קיבלת אישור אחר ומפורש ובכתב מעימנו.

 

 1. ככל שמסיבה כלשהי ספק שירותי האשראי לא שילם לנו את מחיר הרכישה, באחריותך ומחובתך לבצע את התשלום לנו במהירות האפשרית בדרך אחרת.

 

 1. ככל שהוצג באתר מחיר שגוי פרטים מהותיים שגויים אחרים ביחס למוצר, אזי שמורה לנו הזכות שלא לבצע את העסקה או לבטל אותה לרבות החזרת כספך ככל ששולם לנו, וזו תהא תרופתך היחידה.

 

 1. אנו רשאים מעת לעת לשנות את מחירינו, שיטות המכירה, סוגי השירותים, מתכונתם או ביטולם בכלל וכיוב'. שינוי המחיר יחייב את כל הרכישות שתתבצענה לאחר הפירסום.

 

 1. יובהר, כי אין מתחייבים לעבוד עם כל ספקי האשראי הקיימים בשוק. נא בחן באתר את הספקים עימן אנו עובדים.

 

 1. ככל שסיכמנו בינינו על תשלום שלא באמצעות האתר, אין בכך כדי לגרוע מהתחייבות הלקוח לתנאים.

 

 1. רכישת שירותים מראש שאינה מנוצלת באופן מיידי אינה ניתנת לביטול או להשבה גם במקרה של אי ניצול הרכישה. הרכישה ניתנת לניצול תוך 12 חודשים בלבד לאחר הרכישה. 1. זכויות קניין רוחני

 

 1. האתר וכל המצוי בו לרבות המחירונים, הינם קניינה הרוחני של החברה. זכויות אלו חלות בין היתר, גם על עיצובו הגרפי של האתר ותוכנו. 

 

 1. אינך רשאי להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ולשווק כל מידע המוצג באתר האינטרנט. כמו כן,

אינך מורשה לבצע כל שימוש בתכנים המופיעים באתר ללא אישור מפורש ובכתב.

 

 1. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין ובנוסף להם יחולו ההגבלות ו/או האיסורים הקבועים בחוק בקשר עם זכויותיה של החברה.

 

 1. מדיניות ביטול עיסקות והחזרים

 

 1. תוצרי הרכישה באתר הינם מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, והם נוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה, כך שבהתאם לפרשנותנו אין חוק הגנת הצרכן מקנה לך את הזכות לבטל את העסקה עמנו בהעדר עילה, ככל שחוק הגנת הצרכן חל על העסקה ביננו.

 

 1. לאחר הזמנת השירות, אינך רשאי לבטל את העסקה ואינך זכאי להחזר כספי בגין השירותים אותם הזמנת.

 

 1. הינך רשאי לבקש קבלת החזר ככל שטרם התחלנו בביצוע השירותים, במקרה זה אנו נבצע פנייה לספקי המשנה שלנו, וככל שהם יזכו אף אותנו, נזכה אותך באופן יחסי לסכום הזיכוי שקיבלנו. 

 

 1. ככל שהשגת התוצרים נמשכת זמן רב מעבר למקובל שלא באשמתך ולא פחות מ – 14 יום לאחר אישור העסקה, הינך רשאי לפנות אלינו, ואנו ננסה באופן מתואם להגיע לפתרון הוגן עבור שני הצדדים.

 

 1. יובהר, כי ירידה בכמות התוצרים איננה באחריותנו, ולשם כך אנו מציעים מנגנון refill  שפרטיו ותנאיו מפורטים באתר. 1. שימוש באתר

 

 1. הינך מתחייב שלא להתערב בפעולתו של האתר על כל חלקיו, ושלא לבצע כל מעשה שיש בו כדי לפגוע בשימוש של אחרים באתר או בפעילותו השגרתית. 

 

 1. השימוש באתר נועד לשימוש לצרכי המזמין בלבד, סביר והוגן. אין לבצע כל שימוש באתר למטרות מסחריות ללא אישור מפורש ובכתב מעימנו. אין לעשות באתר כל שימוש החורג מהמטרות הנגלות שלו.

 

 1. הינך מסכים להיות חשוף לפרסומות שונות, ככל שיופיעו באתר.

 

 1. כל הכתוב והאמור במחירון הוא קניינו הרוחני של האתר. השימוש במחירון מוגבל לשימוש אישי בלבד ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי לרבות העתקה ופרסום.

 

 1. הנך מתחייב להשתמש במחירון בהתאם להוראות כל דין והנחיות האתר. 

 

 1. אתר זה על כל חלקיו, תכונותיו, יישומיו ותכניו, הינו כמו שהוא ללא כל אחריות. אנו איננו מבטיחים ביחס לאתר וחלקיו: זמינות מלאה, תפקוד תקין, העדר תקלות או הפרעות או כי המידע בו מדויק, או נטול טעויות. אנו דוחים כל טענה בדבר כשירות האתר או התאמתו למטרות מסוימות. השימוש באתר הוא באחריותך בלבד. אנו בכל מקרה, לא נהיה אחראים: לכל נזק תוצאתי או עקיף, להפסדים ולאובדן מידע בהקשר לאתר.

 

 1. כל הורדת תכנים מהאתר היא על אחריותך לרבות ביחס להשפעת ההורדה על הציוד שברשותך.

 

 1. אל לך לעשות דבר שיש בו להוות עקיפה של תנאי שימוש אלו או כדי לסייע לדבר, או כשיש בו כדי לפגוע או להתערב בפעולת מערכות האתר, תכונותיו, יישומיו, וכיוב' מאפיינים הקיימים באתר. אנו נהיה רשאים להגביל שימושך באתר ככל שיתעורר חשד אצלנו למעשים מסוג זה.

 

 1. אל לך לעשות שימוש בכל כלי תוכנה למעט דפדפנים מקובלים, מערכת, אלגוריתם, רובוט, שיטה, אמצעי אוטומטי או מתוכנת אחר על מנת לגשת אל האתר. אין להעתיק תכנים מהאתר באמצעים אלו ואין לחדור באמצעותם לאתר או אל מנגנוניו, ואין לעשות כל שימוש או העתקה של הקוד המוטמע בו.

 

 1. אף על פי שאנו נוקטים באמצעי הגנה סבירים על מנת לשמור על  המידע אשר מועבר לאתר והנאגר בו, אין אנו יכולים להבטיח שגורם בלתי מורשה לא תהא לו גישה אל המידע, ובמקרה זה אנו לא נהיה אחראים לכל נזק או פגיעה שיוסבו לך כתוצאה מכך.

 

 1. מדיניות הפרטיות שבאתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.

 

 1. אחריות

 

 1. אין לנו, לעובדינו, לגולשים, לספקינו, למנהלינו, לדירקטורים שלנו ולבעלי מניותינו כל אחריות לנזקים ישירים או עקיפים או תוצאתיים או עונשיים הנובעים משימוש לא מורשה של מאן דהוא באתר או בשירותינו, והם ואנו לא נהיה אחראים לכל נזק או הוצאה או הפסד או אי נוחות או אובדן מידע או צער וסבל כתוצאה מהשימוש באתר או מהזמנת השירותים. 

 

 1. השירותים מבוססים על הנעת קהל לביצוע פעולות ברתות החברתיות, ולפיכך, אין לנו אחריות בכל הקשור להיקפי הביצועים ומהירות השגת התוצרים המוזמנים.

 

 1. אתה תשפה אותנו, ספקינו, הגולשים, עובדינו, מנהלינו, דירקטורים שלנו ובעלי מניותינו בגין כל תביעה או דרישה של צד ג' הנובעת משימושך באתר או בשל אופן הפעלת החשבון. אנו נעשה מיטב מאמצינו להודיע לך בהקדם אודות תביעה או דרישה כאמור, ונאפשר לך להתגונן בפניה. ככל שלא תתגונן כנדרש אנו עשויים לעשות כן במקומך ואתה תישא בכל הוצאותינו בנדון כמו אף בכל תוצאות ההליך או הפשרה ככל שנגיע אליה בהקשר זה.

 

 1. סודיות

 

 1. אנו נשמור בסוד בכפוף למדיניות הפרטיות שלנו את המידע שמסרת לנו, אלא אם מדובר במידע הוא בנחלת הכלל, או שנמסר לנו על ידי צד ג' אחר או שהיה ידוע לנו בטרם מסירתו על ידך.  1. שונות 

 

 1. הנמנעות מלנקוט בצעד כלשהו שאנו זכאים לנקוט בו, לא תהווה ויתור או השתק.

 

 1. אם תנאי מתנאי השימוש באתר זה ימצא כלא תקף או לא אכיף, אזי אותו תנאי יאכף עד להיקף המותר על פי הדין, ואין בכך כדי לפגוע בתוקפם ובאכיפותם של יתר תנאי השימוש באתר זה. 

 

 1. על תנאים אלו יחולו דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית לדון בתנאים אלו ובכל הקשור לשימושך ובכל הנובע ממנו, נתונה לבתי המשפט בחיפה.

 

 1. כל תביעה בין הצדדים בקשר לאתר זה תוגש תוך שנה מיום קרות עילת התביעה.

 

 1. אין אתה רשאי להסב כל זכות שקמה לך כלפינו בקשר לאתר. אנו רשאים להסב זכויותינו וחובותינו לאחרים.

 

 1. תנאים אלו ממצים את מלוא ההסכמות בינינו ביחס לשימוש באתר ולרכישת השירותים.

 

 

הרשמו לניוזלטר שלנו והשארו מעודכנים

0
  0
  עגלת הקניות
  העגלה ריקהחזרה לחנות

  שלום לך

   יש למלא את הפרטים על מנת להתחבר

  עוד אין לך חשבון?

  ברוכים הבאים

  הרשמה לאתר YouHoo